Hệ thống cửa hàng

Khu vực phía Bắc

Cửa hàng 1:

 • Địa chỉ: ………..
 • Điện thoại:  ……

Cửa hàng 2:

 • Địa chỉ: ………..
 • Điện thoại:  ……

Cửa hàng 3:

 • Địa chỉ: ………..
 • Điện thoại:  ……

Khu vực phía Nam

Cửa hàng 1:

 • Địa chỉ: ………..
 • Điện thoại:  ……

Cửa hàng 2:

 • Địa chỉ: ………..
 • Điện thoại:  ……

Cửa hàng 3:

 • Địa chỉ: ………..
 • Điện thoại:  ……